DZIAŁAMY NA TERENIE: NIEMIEC, BELGII, HOLANDII, LUKSEMBURGA, AUSTRII I DANII

REGULAMIN SKLEPU

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Polski Sklepik Smakosz”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Regulamin określa warunki świadczenia usług w tym sprzedaży w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Piotr Maćkowiak przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Piotr Maćkowiak z siedzibą w Śmiglu, kod pocztowy 64-030, Śmigiel, ul. Iwaszkiewicza 27.

3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest dostawa wysokiej jakości produktów na terenie: Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii oraz Danii.

4. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej polskisklepik.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku danych.

II. DEFINICJE

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym.

3. Klient/Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (zwany również przedsiębiorcą uprzywilejowanym) - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym polskisklepik.pl

7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.

8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

11. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12. PKD - Polska Klasyfikacja Działalności, inaczej podział rodzajów działalności gospodarczych, wykonywanych przez podmioty gospodarcze działające na rynku.

13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

15. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

17. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem, a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

18. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)

19. Punkt odbioru zamówienia – wybrane przez Klienta miejsce, w którym może odebrać Zamówienie, aktualna lista Punktów odbioru osobistego prezentowana jest w Sklepie internetowym.

20. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287)

22. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r., poz. 344).

23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r., poz. 344) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

24. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: ul. Iwaszkiewicza 27, 64-030 Śmigiel

2. Adres e-mail Sprzedawcy: tanifilet@wp.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 502 026 670

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

2. włączona obsługa plików cookies;

3. zainstalowany program FlashPlayer.

V. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Klient przy zakupie towaru na wagę (np.: mięso, wędlin itp.) po wypełnieniu formularza zamówienia, otrzyma informacje od Sprzedawcy (m.in.: za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp, telefonicznie, e-mailowo) odnośnie dokładnej kwoty do zapłaty, po uprzednim zważeniu towaru kupowanego na wagę.

Włożenie do koszyka produktu (po wybraniu opcji wagowych podanych w Sklepie), uznaje się akceptację możliwości różnicy w cenie przybliżonej, a faktycznej. Po przesłaniu wyceny Zamówienia finalnie transakcja (zamówienie) kończy się i zostaje przyjęta przez Sprzedającego i Kupującego. Kupujący zobowiązuje się do zaakceptowania ceny produktów jeśli waga produktów na wagę mieści się w przedziałach wagowych podanych przez Sklep.

5. W przypadku zamówienia Produktów pod specjalne zamówienie (Produkty posiadające opis do kiedy najpóźniej należy złożyć Zamówienie), istnieje możliwość niedostarczenia tego produktu jeśli minął czas złożenia Zamówienia na dany Produkt. Informacja przypisana danemu produktowi (np. „Zamówienie składać najpóźniej do wtorku do godziny 22:00.”) odnosi się do dostawy odbywającej się w każdy najbliższy weekend.

7. W przypadku niedostępności danego Produktu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzupełnienia Zamówienia zamiennikiem. Jeśli Kupujący nie życzy sobie zamienników należy wyraźnie wpisać informację w polu do uwag („Uwaga! (opcjonalne)”) zamówienia znajdującym się w podsumowaniu składanego zamówienia.

VI. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe oraz opcjonalne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

VII. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu/zarejestrować się w Sklepie (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, nawigując po kategoriach lub wyszukując Produkt w pasku wyszukiwania, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. po wybraniu Produktów przejść do Koszyka; wybrać datę dostawy oraz przejść do płatności;

5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

6. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” ;

7. opcjonalnie dodać uwagi do Zamówienia;

8. po załadowaniu strony sprawdzić w skrzynce pocztowej e-mail potwierdzenie zamówienia.

VIII. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

Klient może zrezygnować z zamówienia lub przełożyć termin dostawy NIE PÓŹNIEJ niż 3 dni przed dniem wypadającym na pierwszy dzień dostaw. Regularnie jest to wtorek do godziny 22:00, jeśli jednak pierwszy dzień dostawy wypada w czwartek, wtedy zamówienie można anulować maksymalnie do poniedziałku poprzedzającego ten termin do 22:00.*** poprzedzającego termin wybranej dostawy, najpóźniej do godziny 22:00 zgłaszając prośbę o anulacje na messenger profilu Polski Sklepik Smakosz na Facebook, na Whatsapp Polski Sklepik Smakosz na nr telefonu +48502026670, SMS na nr telefonu +48502026670 lub na adres mailowy tanifilet@wp.pl. UWAGA Aby anulacja doszła do skutku Sklep Polski Sklepik musi potwierdzić iż otrzymał prośbę o anulację. Jeśli Klient nie otrzyma odpowiedzi musi skontaktować się telefonicznie.

W przypadku jeśli zamówienie jest składane w środę, możliwość zrezygnowania jest tylko w tym samym dniu (w środę) do godziny 19:00 jest możliwość zrezygnowania. Po tej godzinie towar pod zamówienia jest zamawiany i nie ma możliwości zrezygnowania z niego.

***wyjątkiem są dostawy z terminarza dostaw świątecznych, w 2024r. jest to dostawa poprzedzająca Wielkanoc. W tym wypadku anulować zamówienie można wyłącznie do 21.03 do godziny 22:00. Po minięciu tego terminu zamówienia są w realizacji i nie ma możliwości odwołania ich.

W przypadku dostaw spoza regularnego terminarza, tj. dostawy świąteczne takie jak dostawy w grudniu poprzedzające Boże Narodzenie lub dostawy w marcu/kwietniu poprzedzające Wielkanoc ostatni dzień na rezygnację z zamówienia to jednocześnie ostatni dzień przyjmowania zamówień na dany termin przedświąteczny. W przypadku dostawy 21-22-23-24 marca w roku 2024 jest to 15 marca 2024r, oraz dostawy 27-28-29-30 marca jest to 15 marca 2024r..

3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek zagraniczny o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.

4. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.

3. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia oraz potwierdzić zamówienie, zgodnie z instrukcją przesłaną na e-mail Klienta, po złożeniu zamówienia.

5. Klient przy zakupie towaru na wagę (np.: mięso, wędliny, sery itp.) po wypełnieniu formularza zamówienia, otrzyma informacje od Sprzedawcy m.in.: za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp, telefonicznie, e-mailowo – w zakresie wyceny złożonego zamówienia, po uprzednim zważeniu towaru kupowanego na wagę.

6. Sprzedający wskazuje, że cena za kilogram zakupywanego produktu, widniejąca na wstępnym etapie składania zamówienia (przy przeglądaniu produktów) przez Kupującego, podana jest w przybliżeniu.

7. Podczas dodania wybranego przez Kupującego towaru na wagę do koszyka, cena końcowa może różnić się od ceny wskazanej we wstępnym etapie składania zamówienia. Różnica między w/w cenami wynika z przedziału wagowego.

8. Klient jest zobowiązany po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do odebrania towaru i zapłaty ceny. Jeżeli kupujący dopuści się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Po uprzednim wyznaczeniu terminu do odbioru rzeczy Kupującemu – Sprzedawca ma prawo sprzedać rzecz na rachunek Kupującego. Sprzedający w powyższym przypadku niezwłocznie poinformuje Kupującego.

9. Sprzedawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do odebrania rzeczy jeżeli:

a) jest to niemożliwe, klient podał nieprawdziwe dane, wystąpiła siła wyższa;

b) rzecz jest narażona na zepsucie;

c) z innych względów groziłaby szkoda;

10. W razie zawinionej zwłoki Kupującego w odbiorze towarów Sprzedający ma prawo żądać zapłaty ceny i dochodzić naprawienia szkody oraz po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu odstąpić od umowy.

10. Klient jest zobowiązany do odebrania Towaru w wybranym przez

siebie za pośrednictwem Serwisu miejscu i terminie dostawy, lub zapewnienia

obecności innej osoby, która będzie mogła odebrać zamówione Towary.

IX. PŁATNOŚCI

1. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się wyłącznie poprzez formę gotówkową za pobraniem przy dostawie zamówionego towaru.

2. Płatność za zamówione Produktu odbywa się w walucie obcej tj.: euro oraz na terenie Danii korona duńska (w Danii możliwa jest płatność tylko! w walucie korona duńska).

3. Wartość w/w walut jest ustalana każdorazowo na podstawie średniego kursu w/w walut obowiązującego w dniu zakupu przez Kupującego.

X. DOSTAWA

1.Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii oraz Danii.

2. Sprzedawca oferuje dostarczenie towaru wyłącznie za pośrednictwem własnego transportu chłodniczego.

3.Transport oferowany przez Sprzedającego jest przystosowany do przewozu artykułów spożywczych w celu zagwarantowania ich świeżości oraz walorów smakowych.

4. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo wskazane przy końcowym etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym.

5. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

6. Sklep nie zobowiązuje się do dostosowania czasu dostawy do preferencji Klienta.

7. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii oraz Danii, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu realizacji, jeżeli w dany weekend nie obsługujemy danego regionu.

8. Z chwilą wydania i dostawy Towaru niebezpieczeństwo utraty i uszkodzenia Zamówienia przechodzą na Klienta.

9. Z uwagi na fakt, iż Towary sprzedawane przez Sprzedawcę stanowią towary łatwo psujące się, w przypadku gdy Zamówienie dostarczone pod

wskazany adres w wybranym przez Klienta terminie nie zostanie odebrane – Klient nie jest uprawniony do przełożenia terminu dostawy. Takie Zamówienie uznaje się za zrealizowane, a Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i tym samym zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za produkty ulegające szybkiemu zepsuciu z danego Zamówienia.

10. Klient powinien dokonać sprawdzenia zawartości otrzymanej przesyłki w ciągu 12 godzin od dostawy. W przypadku, gdy przesyłka będzie

otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, Klient powinien zgłosić to dostawcy i nie odbierać danego produktu. O powyższym Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

11. Od momentu dostarczenia Klientowi Towarów, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan i przechowywanie Towarów, w szczególności za

właściwe i bezpieczne mycie, obchodzenie się, przygotowanie, przechowywanie, poddanie obróbce termicznej, rozmrażanie, użytkowanie i konsumpcję Towarów.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia Towarów, z przyczyn leżących po stronie Klienta.

13. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpiecznego obchodzenia się z żywnością i zaleceń dotyczących temperatury.

Nieprzestrzeganie przedmiotowych wytycznych może zwiększyć ryzyko chorób przenoszonych przez żywność. Ponadto kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze i osoby z osłabionym układem odpornościowym powinny postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi spożywania żywności dla danej grupy.

14. Zamówienia dostarczamy w dniach Pt-Sb-Nd-Pn, (dostawy do Danii odbywają się w dniach Nd-Pn), w godzinach 6:00-23:00,
lub jeśli wymaga tego sytuacja (warunki drogowe itd.) może zdarzyć się, że dostawa odbędzie się poza wyżej podanym
przedziałem czasowym lub w inne dni tygodnia, w Pn-Wt. Dni dostawy mogą również przesunąć się ze względu na święto
(dzień wolny od pracy); a dostawy świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc) mają osobny terminarz dostaw oraz godziny
dostaw mogą być poza podanym wyżej przedziałem czasowym.

XI. PRZEDSIĘBIORCY

1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.

2. W stosunku do umowy sprzedaży Produktów zawartej z Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

3. Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

4. Przedsiębiorca po otrzymaniu Produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia.

6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII. REKLAMACJA PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH (ZASADY REKLAMACJI)

1. Jeśli Kupujący będący Klientem uprzywilejowanym tj. Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

2. Wiadomość elektroniczna na adres mailowy tanifilet@wp.pl lub na Whatsapp na nr telefonu +48 502 026 670 powinna być zatytułowana słowem: „Reklamacja” i zawierać zdjęcia reklamowanego produktu z widoczną datą ważności, wagą i opakowaniem produktu, opis co dokładnie jest przyczyną reklamacji, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację Towaru. W przypadku reklamowania Towarów Ulegających Szybkiemu Zepsuciu koniecznym jest zamrożenie ich w oryginalnym opakowaniu oraz złożenie reklamacji maksymalnie w ciągu 12h od otrzymania zamówienia (Dostawy).

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.

4. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta uprzywilejowanego (tj.: będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych m.in. w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient uprzywilejowany przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.

6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Towarów

ulegających szybkiemu zepsuciu (mięso surowe, wędliny, warzywa, nabiał), mających krótki termin przydatności do użycia, w tym Towarów, które z uwagi na ich charakter (produkty zamrożone, produkty schłodzone) nie mogą zostać zwrócone, Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Jedyna możliwość przyjęcia reklamacji Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu jest bezzwłoczne zgłoszenie wady oraz zamrożenie produktu (maksymalnie w ciągu 12h od dostawy).

7. Klient uprzywilejowany może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.

9. W sprawach szczególnie skomplikowanych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia w/w terminu do rozpoznania reklamacji, o czas niezbędny do jej rozpoznania.

10. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta uprzywilejowanego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

11. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:

a) listownie, na adres: Piotr Maćkowiak, ul. Iwaszkiewicza 27, 64-030 Śmigiel;

b)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tanifilet@wp.pl

XIII. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Kupującego. Rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem zamówienia jest:

a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b)rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3. Klient będący konsumentem może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorcy, w terminie do 14 dni od daty doręczenia zamówienia, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot zamówionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu.

XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW (PRZEDSIĘBIORCÓW1 UPRZYWILEJOWANYCH)

1. Przedsiębiorca uprzywilejowany ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym Regulaminie w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny (konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorcy).

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Przedsiębiorca uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

b) w którym Przedsiębiorca uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

3. Prawo odstąpienia od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu jeżeli przedmiotem zamówienia jest:

a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b)rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Aby Przedsiębiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w niniejszym Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie lub informacja przekazana pocztą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego w Regulaminie adresu e-mail).

5. Przedsiębiorca uprzywilejowany może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu lub skorzystać z innego dowolnego formularza, przy czym korzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe, zaś odstąpienie od umowy może przebiegać na podstawie jakiegokolwiek dokumentu, z którego wynika wola Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczającym pozostaje, że Przedsiębiorca uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w niniejszym Regulaminie tj.: – Piotr Maćkowiak, ul. Iwaszkiewicza 27, 64-030 Śmigiel – w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Przedsiębiorca uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Przedsiębiorca uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

13. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak Konsument może skorzystać z prawa rękojmi (wady prawne).

XV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ KONSUMENTÓW ORAZ ZASAD DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Konsument może:

a)uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,

a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

b) skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

c) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:

a)stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

XVI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Piotr Maćkowiak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Piotr Maćkowiak ul. Iwaszkiewicza 27, 64-030 Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, kod pocztowy 64-030 Śmigiel, ul. Iwaszkiewicza 27, pod adresem internetowym www.tanifilet.pl.

2. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

a) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale 3 Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

g) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

j) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

k) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

l) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ł) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

m) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

n) korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

3. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej;

b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej;

c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych;

d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;

e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata;

f) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu;

g) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

5. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

7. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

8. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

9. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

1) Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta;

2) Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy towaru za pośrednictwem kuriera;

3) Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności;

4) Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji;

5) Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji;

6) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XVII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego.

3. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz z terminem ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM www.polskisklepik.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w
promocjach.

1. Promocje obowiązują we wszystkich krajach obsługiwanych
przez sklep Polski Sklepik Smakosz (Austria – wybrane regiony, Belgia, Dania –
wybrane regiony, Holandia, Luksemburg, Niemcy). Wyłącznie w sklepie
internetowym www.polskisklepik.pl w czasie trwania Promocji.

2. Promocje w sklepie internetowym ważne są na okres 1
miesiąca, czas ich trwania to od 1 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia
tego miesiąca. Oznacza to, że w zamówieniach złożonych w miesiącu np. styczeń,
ale na dostawę w lutym Promocje mogą ulec zmianie. Do wtorku do 22:00 przed
danym terminem dostawy, Klient ma możliwość wglądu i edycji swojego zamówienia,
w tym uaktualnienia go pod względem produktów w cenach promocyjnych.

Wyjątkiem są Promocje produktów z ograniczoną ilością, te
Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów i tylko i wyłącznie na najbliższą
możliwą dostawę. Każdy taki produkt jest odpowiednio opisany „Promocja
obowiązuje tylko na najbliższą dostawę. Ilość ograniczona.”  Oznacza to również, że włożenie produktu do
koszyka nie jest rezerwacją takiego produktu. Aby zapewnić sobie w zamówieniu
promocyjną cenę danego produktu zamówienie należy sfinalizować zanim inni
użytkownicy zamówią całość dostępnej ilości danego produktu.

3. Promocje umożliwiają Klientowi zaoszczędzenie podczas
dokonywania zakupów w sklepie www.polskisklepik.pl
poprzez oferowanie produktów w cenach tańszych niż regularne.

4. Klient uprawniony jest do ceny promocyjnej tylko i
wyłącznie jeśli Promocja była już aktywna w sklepie w momencie składania
zamówienia. Klientowi nie przysługują Promocje, które weszły w życie po
złożeniu przez Klienta zamówienia.

Do wtorku do 22:00 przed danym terminem dostawy, Klient ma
możliwość wglądu i edycji swojego zamówienia, w tym uaktualnienia go pod
względem produktów w cenach promocyjnych. Oznacza to, że Klient ma prawo
skontaktować się z biurem Polskiego Sklepiku Smakosz z prośbą o usunięcie
produktu w cenie regularnej i w zamian dodanie produktu w cenie promocyjnej.

5. Sklep Polski Sklepik Smakosz zastrzega również, że brak
któregokolwiek z rodzaju produktów promocyjnych wskazywanych w listach
produktów objętych promocją, nie stanowi w rozumieniu niniejszego Regulaminu
przyczyny złożenia reklamacji i reklamacje takie nie będą uwzględniane przez
Sklep Polski Sklepik Smakosz.

6. Wszelkie informacje o Promocjach dostępne w materiałach
reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Waluta
EUR Euro